Omsorg

Besøkstjeneste
Ordningen med besøksvenn er et tilbud til mennesker som av ulike grunner ønsker og trenger mer sosial kontakt med andre. Som besøksvenn kan du være et lyspunkt i hverdagen til noen som trenger det. I dag har vi disse aktivitetene:

  • Tur/ sosialt samvær fra skjerma avdeling. hver uke.
  • Besøk sammen med 5.klassinger på somatisk avdeling, annenhver uke.
  • Ettermiddagskaffe i omsorgsboliger, hver uke.
  • Torsdagstreff med underholdning for eldre en gang i måneden.
  • Besøk hos en besøksvert.

Kvinnetreff
Kvinnetreff er sosial møteplass for innvandrerkvinner. Vi møtes annenhver uke og gjør noe hyggelig sammen – trener på norsk, spiller spill, driver med håndarbeid eller lager mat. Deltakerne på kvinnetreff er med å bestemmer hva vi skal gjøre på aktiviteten.

Rusletur
Rusletur er et lavterskel turtilbud for alle som ønsker. Vi går fra Gullbring hver tirsdag klokka 11 og avslutter med en kopp kaffe etterpå.

Leksehjelp
Leksehjelp er et tilbud til fremmedspråklige ungdommer og unge voksne som går på voksenopplæringen og videregående skole. Vi møtes på Bø frivilligsentral og hjelper elevene med det de trenger hjelp til hver tirsdag. I tillegg til å gjøre en innsats for andre blir du gjennom leksehjelpa kjent med nye mennesker. Du trenger ikke være skoleflink for å være en god leksehjelper, mange av deltakerne har behov for hjelp med norsk.